วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

อบรม EIS

ด้วยศูนย์เครือข่ายโรงเรียน EIS ภาคกลาง โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรีนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษด้วยครูไทย ขึ้นระหว่างวันที่ 
7 - 9 กันยายน 2555 ณโรงแรมโคราชรีสอร์ท 


โรงเรียนปักธงชัยประชนิรมิตได้ส่งครูเข้าร่วมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. พีรนุช  ขันธทัต (วิทยาศาสตร์)
2. นายิสันต์  ยุรวงษ์ (คณิตศาสตร์)
3. นางจุฑามาศ  มีกุดเวียน (คอมพิวเตอร์)


และขอความอนุเคราะห์ นางพัชรินทร์  เภาตะคุ หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นวิทยากรให้ความรู้ร่วมกับทีมงานโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ


22 - 23 June 2012

โดยความร่วมมือของศูนย์ ERIC โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต และ ศูนย์ EIS โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต


ครูจากประเทศฟิลิปปินส์ สอนการเขียนแผนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ครูพัชรินทร์  เภาตะคุ นำเสนอการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

ครูคณิตศาสตร์สวมบทบาทเป็นนักเรียนเรียนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

วิทยาการคนเก่ง ...ครูแอน จิตติมา ดวงมณี

ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรชาวต่างชาติ

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

บรรยากาศการรายงานตัว

                     โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ได้ดำเนินการสสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EIS ปีการศึกษา 2555 ประกาศผลสอบและรายงานตัว วันที่ 1 เมษายน 2555 

นักเรียนมารายงานตัวเข้าเรียนชั้น ม.1 EIS จำนวน 40 คน (ครบ)
นักเรียนมารายงานตัวเข้าเรียนชั้น ม.4 EIS จำนวน 28 คน นักเรียนและผู้ปกครองดูประกาศผลการสอบคัดเลือก
รองฯ เชวงศักดิ์  หมวดโคกสูง
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

โฉมหน้านักเรียนคนเก่ง

ครูรับรายงานตัว ม.4

ครูรับรายงานตัว ม.4


ให้นักเรียนมามอบตัวในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00 น. ห้องโสตทัศนศึกษาวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

บรรยากาศการสอบ

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
ห้องเรียนพิเศษ EIS ปักธงชัยประชานิรมิต
วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2555รองฯเชวงศักดิ์  หมวดโคกสูง ตรวจเยี่ยมการจัดสอบ 

กรรมการกลาง

 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

คนเก่ง EIS ป.ช.ม.

                                           
                                          1.  ชื่อ - สกุล  นางสาวนภสร  วงษ์ศิริสุพรชัย ชื่อเล่น เม
                                                       เกรดเฉลี่ย ม.4 - ม.5      4.00    4.00    3.95
                                                       วิชาที่ชอบ  ภาษาอังกฤษ, ชีววิทยา
                                                       อนาคตอยากเป็น  ครูสอนภาษาอังกฤษ
                                                       หัวหน้าห้อง ม.5/1
                                                       ครูที่ปรึกษา  นางพัชรินทร์  เภาตะคุ


รางวัลที่เคยได้รับ

รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ โครงการ "Toward World Class Standard School"   ประจำปี 2553
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการสอบแข่งขัน TOP TEST วิชาภาษาไทย
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  ของจังหวัดนครราชสีมา ในการสอบแข่งขัน TOP TEST วิชาสังคมศึกษา
ติดอันดับ 1 ใน 100 คน เป็นอันดับที่ 84 ของประเทศ  ในการแข่งขันประวัติศาสตร์ "เพชรยอดมงกุฎ" ครั้งที่ 4 เงินรางวัล 500 บาท


       
                                          2.  ชื่อ - สกุล  นายกานต์ชนก  กายเมืองปัก ชื่อเล่น ลูกหมา
                                                       เกรดเฉลี่ยเฉลี่ยสะสม      3.98
                                                       วิชาที่ชอบ  คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
                                                       ครูที่ปรึกษา  นางพัชรินทร์  เภาตะคุ, นางกรวินท์ตา  ทนงค์


รางวัลที่เคยได้รับ

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  ระดับจังหวัด   ในการสอบแข่งขัน TOP TEST วิชาคณิตศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ   การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (Quiz) ระดับชั้น ม. ปลาย  
ในกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  ประจำปี 2554
รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล 2,000 บาท จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 จัดที่โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ (เหนือกว่า เตรียมอุดมเน้อมเกล้า บุญวัฒนา เมืองคง และสุรธรรมพิทักษ์)
แหล่งอ้างอิง http://www.suratham.ac.th/01vchakarn_challenge/trophy_m4.pdf 

                                                         
                                              
                                      3.  ชื่อ - สกุล  นางสาวนภัสสร  ดอกยี่สุ่น   ชื่อเล่น หญิง
                                                       เกรดเฉลี่ย ม.4 เทอม 1      4.00
                                                       หัวหน้าห้อง ม.4/1
                                                       ครูที่ปรึกษา  นายวัชระ  ทองธีระ

รางวัลที่เคยได้รับ

รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันอักษรไขว้ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับชั้น ม. ปลาย  
ในกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  ประจำปี 2554

รางวัลชมเชย   การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (Quiz) ระดับชั้น ม. ปลาย  
ในกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  ประจำปี 2554

รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้น ม.
ในกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  ประจำปี 2554

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ม. ปลาย  
ในงานนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  ประจำปี 2554                                            4.  ชื่อ - สกุล  นางสาวสุกัญญา  กลิ่นพะเนาว์   ชื่อเล่น เล็ก
                                                       เกรดเฉลี่ย ม.4 ม.5      3.96   4.00   3.85
                                                       วิชาที่ชอบ  เคมี, คณิตศาสตร์
                                                       อนาคตอยากเป็น  วิศวกร, เภสัชกร
                                                       ชั้น ม.5/1
                                                       ครูที่ปรึกษา นางพัชรินทร์  เภาตะคุ,  นางกรวินท์ตา  ทนงค์

รางวัลที่เคยได้รับ

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2  การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เข้าร่วมการแข่งขัน ตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับ ธปท.ปี 2554 ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออบรม E - Book นักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ EIS

วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2555
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำชิ้นงาน/โครงงานด้วยเทคโนโลยี E - Book
ให้กับนักเรียนชั้น ม.1/1 และ ม.1/2 วิทยากรโดย ครูพัชรี  ศรีภู 

ครูกนกวรรณ บุญวิจิตร

ครูสิริกมล  ตันติพรหม

ครูพัชรินทร์  เภาตะคุ ผู้มาเยี่ยมชม